دکتر سید مهدی صدرالحفاظی

مدیریت

سید محسن صدر

معاونت اجرایی

امیر حسین راسخ

معاونت پرورشی

ابوالفضل درویش

معاونت فرهنگی

مسعود رضاپور

معاونت انضباطی

سید علیرضا صدر

معاونت آموزشی متوسطه دوم

امید‌رضا پورحسینی

معاونت آموزشی متوسطه دوم

سید محمد حجازی

معاونت آموزشی متوسطه اول

علی عبدی

مشاور دوازدهم

ابوالفضل مقدم

مشاور یازدهم

صابر عابدینی

مشاور دهم

سامان مرادی

مشاور نهم

نوری نجفی

مشاور هشتم

محمد امیر ارجمندخواه

معاون هفتم

علی اکبر تیرگری

مدیر روابط عمومی

علی حاجی نصرالله

مسئول روابط عمومی

شجاع‌الدین حسن‌زاده

دبیر‌خانه

اسماعیل مشهدی علیپور

دبیر‌خانه

محمد رحیمی‌نژاد

مسئول انتشارات