قال علی علیه السلام: اگر دشمن تو را به صلح فرا خواند و خشنودی خدا در آن بود آن را رد مکن