اخبار ویژه

چالش‌های آموزش نوین و مجازی

بخشی از بیانات جالب توجه دکتر علیرضا رحیمی کارشناس مسائل آموزشی و تربیتی در جمع شورای مشاورین مدرسه صالح پیرامون…

اخبار ویژه

چالش‌های آموزش نوین و مجازی

بخشی از بیانات جالب توجه دکتر علیرضا رحیمی کارشناس مسائل آموزشی و تربیتی در جمع شورای مشاورین مدرسه صالح پیرامون…