مرور رده

برگزیده ها

ثواب و گناه با کرونا

هر چیزی که کمک کند به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری، یک حسنه است. هر چیزی که کمک کند به شیوع این بیماری، یک…