مرور رده

کانون دانش آموختگان صالح

جنگل نور، بهار ١٣٦٣

از راست: مرحوم حاج مهدي صبوحي، جناب آقاي حاج قاسم و جناب آقاي سيد مهدي صدر.